onze visie

      _

 

 

 

 

O N Z E   V I S I E

 

Mensen met ASS zijn in de eerste plaats mensen, burgers die recht hebben op een kwaliteitsvol leven in beweging. We verbinden ons ertoe hen de mogelijkheid te geven zelfstandig te wonen met ondersteuning en hun leven te ontplooien in een stimulerende omgeving.

Autimismus wil ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk proces van integratie en inclusie en de samenleving sensibiliseren om haar inspanningen voor burgers met ASS op te drijven. Via woonprojecten kunnen we het integratieproces van mensen met ASS bevorderen, zodat ze een leven kunnen leiden dat waardevol is voor henzelf en hun omgeving.

In de realisatie van onze woonprojecten staan een aantal begrippen centraal.

structuur
Personen met ASS hebben nood aan structuur in hun bestaan. Via professionele ondersteuning wil Autimismus de bewoners maximale kansen geven hun leven in eigen handen te nemen.

interafhankelijkheid
Samenwerken met personen met ASS kan alleen vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie, een wederzijds respect en kennis van zaken. Wij respecteren volledig de verbondenheid tussen de bewoners en hun privé-netwerken en de contacten met hun zorgverleners van Baken. Die contacten worden geformaliseerd in veilige structuren.

emancipatie
Het accent wordt gelegd op een positieve aanpak vanuit de mogelijkheden van de bewoners en de kansen op zelfbeschikking die zich aandienen. Erbij horen wordt als belangrijk aangezien en de wederzijdse afhankelijkheid wordt zichtbaar gemaakt. Diversiteit betekent rijkdom, geen mens is gelijk. Een groeiende autonomie is het uitgangspunt.

solidariteit
In de ondersteuning en de dagactiviteit is er oog voor de omgeving. Respect voor mensen en verbondenheid met de onmiddellijke omgeving geeft zin aan het bestaan. Daarom onderhouden we contacten met mensen en organisaties die plaatselijke initiatieven ontplooien.